หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  01 เมษายน 2561 โดย Administrator

มรภ.ชม. จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562
 

มรภ.ชม. จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

          เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ณ ลานกิจกรรม อาคาร 90 ปี  ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ผู้นำชุมชน ข้าราชการ บุคลากรอาวุโส และนักศึกษา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 99 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 โดยได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณ “พระราชวิสุทธิญาณ”เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่(ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์
จากนั้น คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการ "ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน" ณ บริเวณส่วนจัดแสดง ชั้น 1  สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ และร่วมชมนิทรรศการ 4 ส่วนจัดแสดง ประกอบด้วย ส่วนจัดแสดงโดยศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นส่วนจัดแสดง โดยสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปะวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้นำเสนอเกี่ยวกับรายวิชาศาสตร์พระราชา ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ให้ความสำคัญและน้อมนำองค์ความรู้จากศาสตร์พระราชามาถ่ายทอดแก่นักศึกษาส่วนจัดแสดง โดย บัณฑิตวิทยาลัย นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร นอกจากนี้ยังมีจัดกิจกรรม "เขียนความดีที่จะทำเพื่อถวายพ่อ" น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงทำเพื่อประโยชน์สุขของคนไทยตลอดพระชนม์ชีพ และ ส่วนจัดแสดง  โครงการสวนเกษตรครูน้อยตามรอยพ่อ โดย นักศึกษาคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โครงการที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการจนเห็นเป็นรูปธรรม โดยเปิดให้เข้าชมได้จนถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น.นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการบรรยายเชิงวิชาการสำหรับผู้นำนักศึกษาและนักศึกษาสายครู เรื่อง "แผ่นดินไทยในรัชกาลที่ 9" โดยมี ผศ.ชูสิทธิ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นวิทยากร ได้รับความสนใจจากผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและแขกผู้เกียรติร่วมรับฟังกว่า 500 คน ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่

 

*************************************

นางสาวทัณฑิกา ตาคำนวน / ข่าว

นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์ / นางสาววัชราวรรณ กันทา / นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน / ภาพ

จำนวนผู้ชม 80 คน


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
12
 เมื่อวาน 
36
 เดือนนี้ 
1,042
 เดือนที่ผ่านมา 
1,016
 ปีนี้ 
2,058
 ปีที่ผ่านมา 
11,325
   ทั้งหมด 
15,126
 เริ่มบันทึกวันที่ 01/04/2561