หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  01 เมษายน 2561 โดย Administrator

ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้ร่วมจัดนิทรรศการ งานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560

 โดย Administrator วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563
 

ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้ร่วมจัดนิทรรศการ งานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560

          ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้ร่วมจัดนิทรรศการ งานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560                 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจำปี 2563 เป็นวันแรก ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเข้ารับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในด้านการบิน ทรงสำเร็จการฝึกและการศึกษาตามหลักสูตรการบินในประเทศ และทรงศึกษาการบินเพิ่มเติม ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ทรงผ่านการทดสอบและได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอก ของสหภาพยุโรป และจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ปัจจุบัน ทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินผู้ช่วยทำการบินกับเครื่องบินพระราชพาหนะ และทรงรับปริญญานิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในการสื่อสาร ทรงให้ความสำคัญ และทรงสนพระราชหฤทัยในการช่วยเหลือประชาชน ชุมชนและท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการทรงงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน                 สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้น้อมนำพระบรมราโชบายมาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยร่วมมือการจัดการเรียนการสอนและงานวิจัยเข้ากับการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 5 โครงการ อาทิ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน โครงการยกระดับสินค้าชุมชน OTOP ได้ส่งเสริมให้อาจารย์ นักศึกษาวิศวกรสังคม จิตอาสา ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาท้องถิ่น และมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยมหาวิทยาลัยได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 11 สถาบัน ที่ผลิตและพัฒนาครูในโครงการ "ครูรัก (ษ์) ถิ่น" สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 30 คน 

*************************************

นางสาวทัณฑิกา ตาคำนวน / ข่าว

นางสาวทัณฑิกา ตาคำนวน / ภาพ

จำนวนผู้ชม 60 คน


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
4
 เมื่อวาน 
38
 เดือนนี้ 
393
 เดือนที่ผ่านมา 
1,051
 ปีนี้ 
4,163
 ปีที่ผ่านมา 
17,915
   ทั้งหมด 
35,146
 เริ่มบันทึกวันที่ 01/04/2561