2018-2019 ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น